Referentu CV

Balodis Ringolds (Prof., Dr.iur.)

Šobrīd zvērināts advokāts un profesors Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē. Tiesību zinātņu pētniecības institūta valdes priekšsēdētājs un Satversmes zinātnisko komentāru projekta vadītājs. Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājloceklis. Kopš 1996. gada strādājis dažādos amatos valsts pārvaldē. Bijis  Saeimas Nacionālās drošības komisijas sekretārs (2014-2018), Uzņēmumu reģistra galvenais valsts notārs (2009-2013). Vairāk kā simt zinātnisku publikāciju autors. Specializējies valststiesībās, cilvēktiesības un konstitucionālās tiesības. 

Bērziņš Gaidis

Šobrīd zvērināts advokāts un docētājs Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē. Vairākkārt bijis tieslietu ministrs (2006-2009, 2011-2012, 2014), Saeimas Juridiskās komisijas priekšsēdētājs. Autors monogrāfijai: ’’Fiziskas personas maksātnespējas process’’ (Tiesu namu aģentūra, 2018). Satversmes zinātnisko komentāru redkolēģijas loceklis. Specializējies komerctiesībās.

Bērziņš Gundars (Prof., Dr.oec.)

Šobrīd Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes dekāns un profesors. Vadošais pētnieks  vairākos pētniecības projektos. Latvijas Universitātes studentu Biznesa inkubatora padomes loceklis. SSE Rīga Foundation” valdes loceklis. Ieņēmis Latvijas Universitātes Kanclera amatu.  Pēdējo sešu gadu laikā publicējis 23 zinātniskos rakstus starptautiskos recenzētos izdevumos, no tiem 11 ir iekļauti SCOPUS vai Web of Science. Zinātnisko interešu lokā ir uzņēmējdarbības stratēģijas un reģionālā politika. 

Danovskis Edvīns (Doc., Dr.iur.)  

Šobrīd docētājs Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē. Vairāku grāmatu autors un līdzautors administratīvajās tiesībās un vairāk kā 40 citu zinātnisku publikāciju autors administratīvajās un konstitucionālajās tiesībās. Vairāku Latvijas Satversmes zinātnisko komentāru autors. Pētnieciskās darbības galvenie virzieni: publisko un privāto tiesību mijiedarbība, valsts dienesta tiesības, valsts atbildība un administratīvā atbildība.

Fomins Andris (Doc., Dr.oec.)

Šobrīd Banku augstskolas docents, studiju programmas “Finanšu pārvaldības informācijas sistēmas” direktors. No 2000. gada līdz 2013.gadam strādājis banku nozarē no kuriem deviņus gadus vadījis Hipotēku bankas filiāli.  Bijis SIA “Hipolīzings” valdes loceklis (2009 – 2012). Aktuālās pētniecības intereses ietver banku pakalpojumu transformāciju un kreditēšanas problēmas banku sektorā.

Grasis Jānis (Asoc.prof., Dr.iur.)   

Šobrīd Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes pro-dekāns un vadošais pētnieks, Banku augstskolas asociētais profesors. Latvijas Zinātnes padomes eksperts, biznesa augstskolas “Turība” un apvienotās RSU,  biznesa augstskolas “Turība” un Daugavpils Universitātes Juridiskās zinātnes promocijas padomes loceklis. Darbojas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra konsultatīvajā padomē. Iepriekš praktiskā darba pieredze gan valsts sektorā (Valsts ieņēmumu dienestā), gan komercbanku sektorā – strādājis AS “Saules banka”, AS “Ŗietumu banka” un AS “Komerbanka “Baltikums”. Akadēmiskais darbs tika uzsākts Banku augstskolā 2003.gadā. Specializējies starptautiskajās publiskajās un privātajās tiesībās, trastu tiesībās. 

Juris Juriss (Doc., Dr.iur.)

Kopš 2010.gada prokurors Ģenerālprokuratūras Krimināltiesiskā departamenta Sevišķi svarīgu lietu izmeklēšanas prokuratūrā. Strādājis kā prokurors Finanšu un ekonomisko noziegumu izmeklēšanas prokuratūrā, (1999. – 2000.), Organizētās noziedzības un citu nozaru specializētajā prokuratūrā (2000. – 2010.). Vairāku augstskolu docētājs – Ekonomikas un kultūras augstskola, Biznesa augstskola “Turība” un Alberta koledža. Zinātnisko publikāciju autors krimināltiesībās un kriminālprocesa tiesībās.

Kārkliņš Jānis (Asoc. prof., Dr.iur.)

Šobrīd Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātes  Civiltiesisko zinātņu katedras vadītājs un zvērināts advokāts. Latvijas Zinātnes padomes eksperts juridiskās zinātnes nozarē. Latvijas Universitātes Juridiskās zinātnes nozares padomes civiltiesību promocijas padomes loceklis. Tieslietu ministrijas Komerclikuma grozījumu darba grupas loceklis. Vairāk kā 40 zinātnisku publikāciju autors civiltiesību jomā. Vairāku Latvijas Satversmes zinātnisko komentāru autors. Specializējies komerctiesībās un banku tiesībās.

Kuzmina Jekaterina (Doc. Dr.sc.admin.)

Šobrīd docētāja Banku augstskolā un  DAAD Alumni Verein Lettland valdes locekle. Ilggadīga darba pieredze finanšu un investīciju jomā Latvijā un Vācijā. Autore monogrāfijai: “Usage of Risk Measures in Management of Investment Portfolios” (LAP; 2012). Vairāku zinātnisko publikāciju autore un līdzautore finanšu jomā. Pētniecības intereses: risku vadība, investīcijas un ieguldījumu stratēģijas, korporatīvā sociāla atbildība.

Kūtris Gunārs (Mg.iur.)

Šobrīd docētājs Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātē un praktizējošs jurists. Eiropas komisijas „Demokrātija caur tiesībām” (Venēcijas komisija) Latvijas pārstāvja vietnieks. Strādājis Ģenerālprokuratūrā, Finanšu policijā un Tieslietu ministrijā (valsts sekretārs). Bija Latvijas Republikas Satversmes tiesas tiesnesis (2004.-2014.) un tiesas priekšsēdētājs (2007.-2014.), Latvijas Republikas 12.Saeimas deputāts, Saeimas sekretāra biedrs (Prezidija loceklis).  Zinātnisko publikāciju autors kriminālprocesa tiesībās un konstitucionālajās tiesībās. 

Lieljuksis Aldis (Asoc. prof., Dr.iur.)

Šobrīd Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes asociētais profesors un zvērināts advokāts. Atvaļināts ģenerālis. Bijušais Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs, Valsts policijas priekšnieks, Kontroles dienesta (tagad Finanšu izlūkošanas dienesta) priekšnieka vietnieks. Galvenie pēdējo gadu pētījumi, kā arī dalība zinātniskās konferencēs un apmācību projektos saistās ar ārstniecības personu un pacientu atbildību, operatīvās darbības pasākumu un speciālo izmeklēšanas darbību piemērošanu, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un korupcijas apkarošanas problemātiku. Turklāt veikta Latvijas tiesību sargājošo iestāžu izveides un attīstības vēsturiskās attīstības izpēte Nacionālai enciklopēdijai “Latvija”, kā arī sniegti atzinumi Satversmes tiesai pieaicinātās personas statusā.

Liepa Lauris (Mg.iur.)

Šobrīd docētājs Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātē un zvērināts advokāts. Bijušais Valsts Prezidenta Konstitucionālo tiesību komisijas loceklis (2007-2013). Latvijas zvērinātu advokātu kolēģijas Disciplinārlietu komisijas loceklis kopš 2006.gada. Pasniedzējs Latvijas Tiesnešu mācību centrā. Rīgas Juridiskās augstskolas lektors. Latvijas Satversmes 1.panta zinātniskā komentāra līdzautors. Specializējies tiesvedības, galvenokārt administratīvo un civiltiesību, kā arī konstitucionālo tiesību jautājumos.

Mavļutova Inese (Prof., Dr.sc.admin.)

Šobrīd Banku augstskolas profesore un vadošā pētniece, Latvijas Zinātnes padomes eksperte Ekonomikas un uzņēmējdarbības zinātnēs. Banku Augstskolas zinātniskās padomes locekle. Pēc M. Lomonosova Maskavas Valsts universitātes beigšanas un Ekonomikas zinātņu grāda iegūšanas  ilgstoši darbojās gan akadēmiskajā, gan praktiskajā biznesa konsultāciju un organizācijas jomā. Starptautiski atzīto zinātnisko žurnālu redkolēģijas locekle, divu monogrāfiju un vairāk nekā 80 zinātnisko rakstu autoru par finansēm un vadību.

Mavrenko Tatjana

Banku augstskolas dubultdiplomu studiju programmu direktore un Ekonomikas un finanšu katedras docente. Iepriekšējā darba pieredze bija saistīta ar mikrofinansēšanas un finanšu kooperācijas attīstību Latvijā, uzņēmuma finanšu vadību un grāmatvedību. Ir doktora grāda pretendente ekonomikā ar padziļināto pētniecības interesi mikrofinansēšanā.

Medin Laila (Mg.iur.)

Šobrīd Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece tiesību politikas jautājumos. Valsts pārvaldē strādā kopš 1993.gada. Tieslietu ministrijā atbild par tiesību politikas veidošanu civiltiesību, valststiesību un krimināltiesību jomā, kā arī par normatīvo aktu projektu atbilstības tiesību sistēmai izvērtēšanu. Vairāku Latvijas Satversmes zinātnisko komentāru autore.

Nātriņš Andris

Šobrīd Banku augstskolas prorektors. Banku augstskolā vada pētniecības un attīstības procesus, Finanšu pakalpojumu sektora attīstības un atbilstības kompetences laboratoriju un nodibinājumu “Banku augstskolas fonds”. Ir VAS “Latvijas Pasts” padomes loceklis. Biedrības “Latvijas Formula 2050” izveidotājs un valdes loceklis. No 1994.gada līdz 2006.gadam darbojies banku sektorā, tostarp bijis AS “Latvijas Krājbanka” valdes priekšsēdētājs (2003-2006). Aktuālā pētniecības interese saistīta ar digitālo transformāciju finanšu sektorā, vadot un kā pētniekam piedaloties Banku augstskolas pētniecības grantu projektos par digitālo tehnoloģiju ietekmi uz kompetenču pārvaldību finanšu sektorā (no 2018.).

Evija Novicāne (Mg.iur.)

Šobrīd Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes doktorante, zvērināta advokāte, Maksātnespējas procesa administratoru Disciplinārlietu komisijas locekle. Vadošā pētniece vairākos pētniecības projektos. Vairāku zinātnisko publikāciju autore un līdzautore. Pētniecības intereses: korporatīvā pārvaldība un valdes locekļa atbildība, maksātnespējas tiesības. Profesionālā specializācija: finanšu un banku tiesības, komerctiesības, restrukturizācija un maksātnespēja, tiesvedība.

Guna Paidere (Mg.iur)

Pašlaik Uzņēmumu reģistra galvenā valsts notāre. Uzņēmumu reģistrā strādā kopš 2007.gada. Šajā laikā pārziņā ir bijuši jautājumi gan par Uzņēmumu reģistra darbību reglamentējošo normatīvo aktu pilnveidošanu, gan pakalpojumu digitalizācija un IKT jomas koordinēšana. Pārstāv iestādi Eiropas Biznesa reģistru asociācijas rīkotajās darba grupās saistībā ar uzņēmējdarbības vides digitalizāciju un uzņēmumu reģistru datu atvēršanu.

Romānova Inna (Prof., Dr.oec.)

Šobrīd Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes prodekāne un profesionālās maģistra studiju programmas finansēs direktore. Latvijas Zinātnes padomes eksperte ekonomikas un uzņēmējdarbības nozarē. Vairāku starptautisku žurnālu redkolēģijas locekle. Vairāk kā 20 zinātnisku publikāciju autore ekonomikas un uzņēmējdarbības jomā. Specializējusies finanšu sektora attīstības un uzņēmējdarbības finanšu jomā.

Rozenbergs Jānis (Dr.iur.)  

Šobrīd Latvijas Zvērinātu padomes priekšsēdētājs. Tieslietu ministrijas Krimināllikuma un Kriminālprocesa likuma grozījumu izstrādes darba grupu loceklis. Vairāk nekā 20 zinātnisko publikāciju autors krimināltiesību un kriminālprocesa tiesību jomā. Galvenie pēdējo gadu pētījuma virzieni- vainas izpratne krimināltiesībās, noziedzīgi iegūtu līdzekļu konfiskācijas reglamentācija, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija, juridiskajām personām piemērojamie piespiedu ietekmēšanas līdzekļi krimināltiesībās.

Rudzīte Agnese (Mg.iur.)

Šobrīd vada Valsts ieņēmumu dienesta Nelegāli iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas pārvaldi, kas ir Latvijā lielākais nefinanšu sektora uzraugs. Tā realizē Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas un proliferācijas novēršanas likumā noteikto uzraudzības un kontroles institūcijas pienākumus. Vairāk nekā 20 gadu pieredze darbā Valsts ieņēmumu dienestā dažādos amatos. 

Ruķers Māris (Mg.iur.)

Šobrīd docētājs Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātē un datu aizsardzības  speciālists. Sākotnējā pieredze ar personas datu aizsardzības jautājumiem gūta, piedaloties normatīvo aktu izstrādē saistībā ar valsts integrāciju Eiropas Savienībā (Satiksmes ministrija, 1998-2001), pēc tam darbā Datu valsts inspekcijā (direktores padomnieks 2001-2004, iestādes pārstāvis tiesvedības procesos 2004.-2008.). Latvijas Universitātes pasniedzējs no 2001.gada. Pasniedzējs Valsts administrācijas skolā un Latvijas Tiesnešu mācību centrā. No 2005.gada SIA “E-sabiedrības risinājumi” (juridiskie pakalpojumi) valdes loceklis. Vairāk, kā 20 publikāciju (ieskaitot monogrāfijas) autors.Specializējies administratīvo tiesību, komerctiesību, privātuma, personas datu aizsardzības jautājumos. 

Rupeika-Apoga Ramona (Prof., Dr.oec.)

Šobrīd vairāku starptautisko zinātnisko žurnālu redaktore: European Research Studies Journal, International Journal of Economics & Business Administration, Journal of Applied Economics and Business un Journal of Finance and Financial Law. 20 gadu pedagoģiskā pieredze Latvijas un Eiropas augstākās izglītības iestādēs. Vairāk kā 50 zinātnisku publikāciju autors finanšu jomā. Latvijas Zinātnes padomes  eksperte ekonomikas un vadības zinātnes nozarē. 

Smans Armands (Mg.iur.)

Šobrīd Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes doktorants, zvērināta advokāta palīgs. Vairāku zinātnisko publikāciju un juridisko atzinumu autors. Piedalījies vairākās zinātniskajās konferencēs, t. sk. starptautiskajās. Sniedzis juridiskos viedokļus lietās Pastāvīgajā šķīrējtiesā Hāgā (jaunākā eksperta statusā) un Satversmes tiesā (pieaicinātās personas statusā). Savu iespēju robežās darbojas arī Advokatūras normatīvo aktu grozījumu komisijā un Tieslietu ministrijas Pastāvīgajā darba grupā Kriminālprocesa likuma grozījumu izstrādei.

Spilbergs Aivars (Doc., Dr.oec.)

Šobrīd Banku augstskolas Ekonomikas un finanšu katedras vadītājs. Global lending conferences Padomes loceklis.  No 1995.gada līdz 2019. gadam strādājis banku sektorā, vairāk kā divdesmit gadu vadot risku vadības un kontroles struktūrvienības SEB bankā. Aktuālās pētniecības intereses saistītas ar kredītriska novērtēšanu un pārvaldību, inovāciju vadību, kā arī digitālo tehnoloģiju ietekmi uz kompetenču pārvaldību finanšu sektorā.

Strada Rozenberga Kristīne (Prof., Dr.iur.)

Šobrīd Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Krimināltiesību zinātņu katedras vadītāja, profesore, un Juridiskās tālākizglītības un profesionālās pilnveides centra direktore, zvērināta advokāte. Bijusi Juridiskās fakultātes dekāne. Vairāk nekā 80 zinātnisku publikāciju autore. Starp tiem vairāku Latvijas Satversmes zinātnisko komentāru autore. Specializējies krimināltiesībās.  

Stucka Artis (Dr.iur.)

Šobrīd docētājs Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātē un zvērināts advokāts. Kopš 2000. gada strādājis dažādos amatos valsts pārvaldē. Savulaik strādājis par Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas Pašvaldību pārraudzības departamenta direktoru, Juridiskā departamenta direktoru, kā arī valsts sekretāra vietnieku pašvaldību pārraudzības jautājumos. Bijis vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministra un satiksmes ministra padomnieks juridiskajos jautājumos. Pētniecības joma – administratīvās tiesības, pašvaldību tiesības. 

Stukāns Juris (Dr.iur)

Šobrīd Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētāja vietnieks, Krimināllietu tiesas kolēģijas priekšsēdētājs. Tiesnesis kopš 1998.gada. Tieslietu padomes loceklis kopš 2018.gada. Vieslektors Latvijas Tiesnešu mācību centrā, Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskajā fakultātē. Specializējies tiesvedības, galvenokārt administratīvo pārkāpumu un kriminālprocesuālo tiesību jautājumos. Zinātnisko publikāciju autors krimināltiesībās un kriminālprocesa tiesībās. Galvenie pētījuma virzieni – noziedzīgi iegūtu līdzekļu konfiskācijas, administratīvā atbildība.

Zeņķis Pauls (Mg.iur.)

Šobrīd docētājs Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātē (studiju kurss “Banku tiesības”) un praktizējošs jurists. Bijis 12. Saeimas izveidotās parlamentārās izmeklēšanas komisijas par valsts nozagšanas pazīmēm un pirmstiesas izmeklēšanas kvalitāti kriminālprocesā Nr.16870000911 sekretārs. Publikācijas “Patstāvīgo iestāžu politiskā neietekmējamība” (Jurista Vārds) autors.