Konferences referātu temati un tēzes

Prof., Dr.iur. Ringolds Balodis Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Valststiesību zinātņu katedras docētājs, Latvijas zinātņu akadēmijas korespondētājloceklis, zvērināts advokāts”Likumdevēja kontrole banku lietās: parlamentāro izmeklēšanu izaicinājumi un secinājumi”.

Mg.iur., MBA Lauma Bērziņa zvērināta advokāte – “Kredītiestāžu likvidācijas tiesiskie aspekti”.

Prof., Dr.oec. Gundars Bērziņš Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes dekāns, Latvijas zinātņu akadēmijas korespondētājloceklis – ’’Banku Biznesa modeļu izaicinājumi modernajā pasaulē’’.

Dr.iur. Edvīns Danovskis Latvijas Universitātes Juridiskā fakultātes Valststiesību zinātņu katedras docents – ”Regulatoru darbības uzraudzība: tiesu varas un likumdevēja kontroles robežas” (referāta tēzes skatīt šeit)

Dr.oec., docents Andris Fomins, Dr.oec., docents Aivars Spilbergs, lektors Māris Krastiņš Banku augstskola – ”Bezdarba ietekme uz aizņēmēja individuālo kredītrisku Latvijā” (referāta tēzes skatīt šeit)

Dr.iur., Jānis Grasis Banku augstskolas docents – “Patiesā labuma guvēja izpratnes attīstība Latvijas komercbanku sektorā (1990-2020)” (referāta tēzes skatīt šeit)

Mg.iur., Tatjana Jukna Rīgas Stradiņa Universitātes Juridiskās fakultātes pasniedzēja – “Repo darījumu transformācija tehnoloģiju un normatīva regulējuma ietekmē” (referāta tēzes skatīt šeit)

Doc., Dr.iur., Juris Juriss Ģenerālprokuratūras Krimināltiesiskā departamenta Sevišķi svarīgu lietu izmeklēšanas prokuratūras prokurors – “Atsevišķi risinājumi Kriminālprocesa likuma tvērumā, atzīstot mantu par noziedzīgi iegūtu. Cik esam efektīvi mantas noziedzīgās izcelsmes konstatēšanā?” (referāta tēzes skatīt šeit)

Asoc. prof., Dr.iur. Jānis Kārkliņš Latvijas Universitātes Juridiskā fakultātes Civiltiesisko zinātņu katedras vadītājs, zvērināts advokāts – ”Banku klientu tiesības Satversmes 105.panta gaismā” (referāta tēzes šeit)

Dr.sc.admin. Jekaterina Kuzmina Banku augstskolas docente – “Eiropas Centrālās Bankas jaunā ekonomiskā politika: efektīvs instruments vai bezspēcības apliecinājums” (referātu tēzes skatīt šeit)

Mg.iur. Gunārs Kūtris Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Krimināltiesisko zinātņu katedras lektors – “Procesi par noziedzīgi iegūtu mantu un cilvēktiesību ierobežošana” (referāta tēzes skatīt šeit)

Asoc. prof., Dr.iur. Aldis Lieljuksis Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes – “Aktuālās problēmas starptautisko sankciju īstenošanā kredītiestādēs un finanšu institūcijās” (referāta tēzes skatīt šeit)

Mg.iur. Guna Paidere, Uzņēmumu reģistra galvenā valsts notāre – “Patieso labuma guvēju reģistru loma bankām, iepazīstot savus klientus” (referāta tēzes skatīt šeit)

Mg.iur. Liepa Lauris Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Tiesību teorijas un vēstures zinātņu katedras lektors, zvērināts advokāts – “Bankas un Ētika: atbilstības kultūra finanšu sistēmā”.

Prof., Dr.sc.admin. Inese Mavļutova, Mārcis Ozoliņš Banku augstskola – ”Ārējās vides faktoru un ģeopolitisko notikumu ietekme uz kredītiestāžu finanšu plānošanu” (referāta tēzes skatīt šeit)

Mag.oec. Tatjana Mavrenko Banku augstskola docente – ”Krājaizdevu sabiedrības kā alternatīvas bankām”.

Mg.iur. Laila Medin Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece – ”Banku sadarbība ar Latvijas juridiskajām personām – pasākumi Latvijas juridisko personu uzticamībai”.

Andris Nātriņš Banku augstskolas prorektors – “Regulatīvās vides izaicinājumi un digitālās transformācijas iespējas banku konkurētspējas aspektā” (referāta tēzes skatīt šeit).

Mg.iur. Evija Novicāne Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes doktorante, zvērināta advokāte, Maksātnespējas procesa administratoru Disciplinārlietu komisijas locekle – Banku valdes locekļu civiltiesiskā atbildība par AML/CFT noteikumu pārkāpumu” (referāta tēzes skatīt šeit)

Prof., Dr.oec. Inna Romānova, Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes zinātņu prodekāne, Prof., Dr.oec. Ramona Rupeika-Apoga, Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja – “FinTech Latvijā” (referāta tēzes skatīt šeit)

Prof., Dr.oec. Ramona Rupeika-Apoga Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja, Prof., Dr.oec. Inna Romānova, Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes zinātņu prodekāne, – “Bankas stabilitāti ietekmējošie faktori” (referāta tēzes skatīt šeit)

Dr.iur. Jānis Rozenbergs zvērināts advokāts, LZAP priekšsēdētājs – “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija-normatīvā regulējuma attīstība Latvijā” (referāta tēzes skatīt šeit)

Mg.iur. Agnese Rudzīte VID Nelegāli iegūto līdzekļu legalizācijas novēršanas pārvaldes direktore – “VID un banku sadarbība noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas jomā’’ (referāta tēzes skatīt šeit)

Mg.iur. Māris Ruķers Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Valststiesību zinātņu katedras pasniedzējs, personas datu aizsardzības speciālists – “Publisko iestāžu informācijas pieprasījumu statuss un obligātie apsvērumi privātuma neaizskaramības kontekstā” (referāta tēzes skatīt šeit)

Mg.iur. Armands Smans Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes doktorants, zvērināta advokāta palīgs – “Noguldījuma likumīgās izcelsmes pierādīšana kriminālprocesā” (referāta tēzes skatīt šeit)

Dr.oec. Aivars Spilbergs Banku Augstskolas rektors, docents – “Banku risku pārvaldības prioritātes mainīgajā pasaulē” (referāta tēzes skatīt šeit)

Prof. Dr.hab.oec. Inna Šteinbuka, Fiskālās disciplīnas padomes priekšsēdētāja – “Latvijas Bankas loma tautsaimniecības stabilās attīstības veicināšanā” (referāta tēzes skatīt šeit)

Prof., Dr.iur. Kristīne Strada Rozenberga Latvijas Universitātes  Juridiskās fakultātes Krimināltiesisko zinātņu katedras vadītāja, zvērināta advokāte – “Banku darbības krimināltiesiskās aizsardzības aspekti” (referāta tēzes skatīt šeit)

Dr.iur. Artis Stucka Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Valststiesību zinātņu katedras pasniedzējs, zvērināts advokāts – ”Kredītiestādes maksātnespējas procesa administratoru un likvidatoru izvirzīšanas praktiskie un juridiskie aspekti” (referāta tēzes skatīt šeit)

D.iur. Juris Stukāns Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas priekšsēdētājs – “Bankas klienta kontā esošo finanšu līdzekļu atzīšana par noziedzīgi iegūtiem” (refetāra tēzes skatīt šeit)

Mg.iur. Pauls Zeņķis Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Civiltiesisko zinātņu katedras pasniedzējs – ”Kredītiestādes darbības ierobežojumi, kā bankas un tās akcionāru īpašumtiesību ierobežojums” (referāta tēzes skatīt šeit)