Sekcijas Nr.1. ”Kredītiestāžu darbības un uzraudzības juridiskie aspekti” referātu temati un tēzes

Prof., Dr.iur. Ringolds Balodis Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Valststiesību zinātņu katedras docētājs, Latvijas zinātņu akadēmijas korespondētājloceklis, zvērināts advokāts”Likumdevēja kontrole banku lietās: parlamentāro izmeklēšanu izaicinājumi un secinājumi” (referāta tēzes skatīt šeit, referāta prezentāciju skatīt šeit)

Šobrīd R.Balodis ir zvērināts advokāts un profesors Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē. Tiesību zinātņu pētniecības institūta valdes priekšsēdētājs un Satversmes zinātnisko komentāru projekta vadītājs. Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājloceklis. Kopš 1996. gada strādājis dažādos amatos valsts pārvaldē. Bijis  Saeimas Nacionālās drošības komisijas sekretārs (2014-2018), Uzņēmumu reģistra galvenais valsts notārs (2009-2013). Vairāk kā simt zinātnisku publikāciju autors. Specializējies valststiesībās, cilvēktiesības un konstitucionālās tiesības. 

Prof., Dr.oec. Gundars Bērziņš Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes dekāns, Latvijas zinātņu akadēmijas korespondētājloceklis – ’’Banku Biznesa modeļu izaicinājumi modernajā pasaulē’’ (referāta tēzes skatīt šeit, referāta prezentāciju skatīt šeit)

Šobrīd G.Bērziņš ir Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes dekāns un profesors. Vadošais pētnieks  vairākos pētniecības projektos. Latvijas Universitātes studentu Biznesa inkubatora padomes loceklis. SSE Rīga Foundation” valdes loceklis. Ieņēmis Latvijas Universitātes Kanclera amatu.  Pēdējo sešu gadu laikā publicējis 23 zinātniskos rakstus starptautiskos recenzētos izdevumos, no tiem 11 ir iekļauti SCOPUS vai Web of Science. Zinātnisko interešu lokā ir uzņēmējdarbības stratēģijas un reģionālā politika. 

Dr.iur. Edvīns Danovskis Latvijas Universitātes Juridiskā fakultātes Valststiesību zinātņu katedras docents – ‘Regulatoru darbības uzraudzība: tiesu varas un likumdevēja kontroles robežas” (referāta tēzes skatīt šeit)

Šobrīd E.Danovskis ir docētājs Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē. Vairāku grāmatu autors un līdzautors administratīvajās tiesībās un vairāk kā 40 citu zinātnisku publikāciju autors administratīvajās un konstitucionālajās tiesībās. Vairāku Latvijas Satversmes zinātnisko komentāru autors. Pētnieciskās darbības galvenie virzieni: publisko un privāto tiesību mijiedarbība, valsts dienesta tiesības, valsts atbildība un administratīvā atbildība.

Doc., Dr.iur., Juris Juriss Ģenerālprokuratūras Krimināltiesiskā departamenta Sevišķi svarīgu lietu izmeklēšanas prokuratūras prokurors – “Atsevišķi risinājumi Kriminālprocesa likuma tvērumā, atzīstot mantu par noziedzīgi iegūtu. Cik esam efektīvi mantas noziedzīgās izcelsmes konstatēšanā?” (referāta tēzes skatīt šeit, referāta prezentāciju skatīt šeit)

Kopš 2010.gada J.Juriss ir prokurors Ģenerālprokuratūras Krimināltiesiskā departamenta Sevišķi svarīgu lietu izmeklēšanas prokuratūrā. Strādājis kā prokurors Finanšu un ekonomisko noziegumu izmeklēšanas prokuratūrā, (1999. – 2000.), Organizētās noziedzības un citu nozaru specializētajā prokuratūrā (2000. – 2010.). Vairāku augstskolu docētājs – Ekonomikas un kultūras augstskola, Biznesa augstskola “Turība” un Alberta koledža. Zinātnisko publikāciju autors krimināltiesībās un kriminālprocesa tiesībās.

Prof., Dr.iur. Jānis Kārkliņš Latvijas Universitātes Juridiskā fakultātes Civiltiesisko zinātņu katedras vadītājs, zvērināts advokāts – ‘Banku klientu tiesības Satversmes 105.panta gaismā” (referāta tēzes šeit, referāta prezentāciju skatīt šeit)

Šobrīd J.Kārkliņš ir Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātes  Civiltiesisko zinātņu katedras vadītājs un zvērināts advokāts. Latvijas Zinātnes padomes eksperts juridiskās zinātnes nozarē. Latvijas Universitātes Juridiskās zinātnes nozares padomes civiltiesību promocijas padomes loceklis. Tieslietu ministrijas Komerclikuma grozījumu darba grupas loceklis. Vairāk kā 40 zinātnisku publikāciju autors civiltiesību jomā. Vairāku Latvijas Satversmes zinātnisko komentāru autors. Specializējies komerctiesībās un banku tiesībās.

Mg.iur. Gunārs Kūtris Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Krimināltiesisko zinātņu katedras lektors – “Procesi par noziedzīgi iegūtu mantu un cilvēktiesību ierobežošana” (referāta tēzes skatīt šeit)

Šobrīd G.Kūtris ir docētājs Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātē un praktizējošs jurists. Eiropas komisijas „Demokrātija caur tiesībām” (Venēcijas komisija) Latvijas pārstāvja vietnieks. Strādājis Ģenerālprokuratūrā, Finanšu policijā un Tieslietu ministrijā (valsts sekretārs). Bija Latvijas Republikas Satversmes tiesas tiesnesis (2004.-2014.) un tiesas priekšsēdētājs (2007.-2014.), Latvijas Republikas 12.Saeimas deputāts, Saeimas sekretāra biedrs (Prezidija loceklis).  Zinātnisko publikāciju autors kriminālprocesa tiesībās un konstitucionālajās tiesībās. 

Dr.iur. Jānis Rozenbergs zvērināts advokāts, LZAP priekšsēdētājs – “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija-normatīvā regulējuma attīstība Latvijā” (referāta tēzes skatīt šeit, referāta prezentāciju skatīt šeit)

Šobrīd J.Rozenbergs ir Latvijas Zvērinātu padomes priekšsēdētājs. Tieslietu ministrijas Krimināllikuma un Kriminālprocesa likuma grozījumu izstrādes darba grupu loceklis. Vairāk nekā 20 zinātnisko publikāciju autors krimināltiesību un kriminālprocesa tiesību jomā. Galvenie pēdējo gadu pētījuma virzieni- vainas izpratne krimināltiesībās, noziedzīgi iegūtu līdzekļu konfiskācijas reglamentācija, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija, juridiskajām personām piemērojamie piespiedu ietekmēšanas līdzekļi krimināltiesībās.

Mg.iur. Māris Ruķers Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Valststiesību zinātņu katedras pasniedzējs, personas datu aizsardzības speciālists – “Publisko iestāžu informācijas pieprasījumu statuss un obligātie apsvērumi privātuma neaizskaramības kontekstā” (referāta tēzes skatīt šeit)

Šobrīd M.Ruķers ir docētājs Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātē un datu aizsardzības  speciālists. Sākotnējā pieredze ar personas datu aizsardzības jautājumiem gūta, piedaloties normatīvo aktu izstrādē saistībā ar valsts integrāciju Eiropas Savienībā (Satiksmes ministrija, 1998-2001), pēc tam darbā Datu valsts inspekcijā (direktores padomnieks 2001-2004, iestādes pārstāvis tiesvedības procesos 2004.-2008.). Latvijas Universitātes pasniedzējs no 2001.gada. Pasniedzējs Valsts administrācijas skolā un Latvijas Tiesnešu mācību centrā. No 2005.gada SIA “E-sabiedrības risinājumi” (juridiskie pakalpojumi) valdes loceklis. Vairāk, kā 20 publikāciju (ieskaitot monogrāfijas)

Mg.iur. Armands Smans Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes doktorants, zvērināta advokāta palīgs – “Noguldījuma likumīgās izcelsmes pierādīšana kriminālprocesā” (referāta tēzes skatīt šeit)

Šobrīd A.Smans ir Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes doktorants, zvērināta advokāta palīgs. Vairāku zinātnisko publikāciju un juridisko atzinumu autors. Piedalījies vairākās zinātniskajās konferencēs, t. sk. starptautiskajās. Sniedzis juridiskos viedokļus lietās Pastāvīgajā šķīrējtiesā Hāgā (jaunākā eksperta statusā) un Satversmes tiesā (pieaicinātās personas statusā). Savu iespēju robežās darbojas arī Advokatūras normatīvo aktu grozījumu komisijā un Tieslietu ministrijas Pastāvīgajā darba grupā Kriminālprocesa likuma grozījumu izstrādei.

Prof. Dr.hab.oec. Inna Šteinbuka, Fiskālās disciplīnas padomes priekšsēdētāja – “Latvijas Bankas loma tautsaimniecības stabilās attīstības veicināšanā” (referāta tēzes skatīt šeit)

Dr.iur. Artis Stucka Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Valststiesību zinātņu katedras pasniedzējs, zvērināts advokāts – ”Kredītiestādes maksātnespējas procesa administratoru un likvidatoru izvirzīšanas praktiskie un juridiskie aspekti” (referāta tēzes skatīt šeit)

Šobrīd A.Stucka ir docētājs Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātē un zvērināts advokāts. Kopš 2000. gada strādājis dažādos amatos valsts pārvaldē. Savulaik strādājis par Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas Pašvaldību pārraudzības departamenta direktoru, Juridiskā departamenta direktoru, kā arī valsts sekretāra vietnieku pašvaldību pārraudzības jautājumos. Bijis vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministra un satiksmes ministra padomnieks juridiskajos jautājumos. Pētniecības joma – administratīvās tiesības, pašvaldību tiesības. 

D.iur. Juris Stukāns Ģenerālprokurors – “Bankas klienta kontā esošo finanšu līdzekļu atzīšana par noziedzīgi iegūtiem” (refetāra tēzes skatīt šeit)

Šobrīd J.Stukāns ir Ģenerālprokurors. Tiesnesis kopš 1998.gada. Tieslietu padomes loceklis kopš 2018.gada. Vieslektors Latvijas Tiesnešu mācību centrā, Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskajā fakultātē. Specializējies tiesvedības, galvenokārt administratīvo pārkāpumu un kriminālprocesuālo tiesību jautājumos. Zinātnisko publikāciju autors krimināltiesībās un kriminālprocesa tiesībās. Galvenie pētījuma virzieni – noziedzīgi iegūtu līdzekļu konfiskācijas, administratīvā atbildība.

Mg.iur. Pauls Zeņķis Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Civiltiesisko zinātņu katedras pasniedzējs – ‘Kredītiestādes darbības ierobežojumi, kā bankas un tās akcionāru īpašumtiesību ierobežojums” (referāta tēzes skatīt šeit, referāta prezentāciju skatīt šeit)

Šobrīd P.Zeņķis ir docētājs Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātē (studiju kurss “Banku tiesības”) un praktizējošs jurists. Bijis 12. Saeimas izveidotās parlamentārās izmeklēšanas komisijas par valsts nozagšanas pazīmēm un pirmstiesas izmeklēšanas kvalitāti kriminālprocesā Nr.16870000911 sekretārs. Publikācijas “Patstāvīgo iestāžu politiskā neietekmējamība” (Jurista Vārds) autors.

Mg.iur., Mg. paed., Oec. Marita Oliņa CITAS pieejas praktizējoša vadošā juriste un pētniece – „Banku pakalpojumu transformācija un cilvēktiesību ierobežojuma pamatotība” (referāta tēzes skatīt šeit)

Šobrīd M.Oliņa ir praktizējoša juriste, pabeigusi Rīgas Stradiņa Universitātes Juridiskās fakultātes doktorantūru, Dr.iur. grāda pretendente, vadošā pētniece vairākos pētniecības projektos. Pētnieciskās darbības aktuālie virzieni: cilvēktiesības, publisko un privāto tiesību mijiedarbība, personas, valsts amatpersonas un valsts atbildība. Pētniecības intereses ietver arī jautājumi par banku pakalpojumu transformāciju un personas tiesības uz pakalpojuma saņemšanas problēmas banku sektorā. Iespēju robežās piedalās arī normatīvo aktu grozījumu izstrādē. Zinātnisko publikāciju un juridisko atzinumu autore. Piedalās starptautiskajās zinātniskajās konferencēs. Savas zināšanas, prasmes un iemaņas, kā arī vairāk kā 20 gadu pedagoģisko pieredzi, tostarp, Latvijas augstākās izglītības iestādēs, pielieto arī mūža izglītības projektos.

Dr.iur. Aivars Lošmanis banku tiesību, komerctiesību un civiltiesību advokāts, zvērināta advokāta biroja VIGERTS partneris – “FKTK pievienošana Latvijas Bankai: nepieciešamība vai politiķu iegriba?” (referāta tēzes skatīt šeit)

Mg.iur. Evija Novicāne Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes doktorante, zvērināta advokāte, Maksātnespējas procesa administratoru Disciplinārlietu komisijas locekle – “Banku valdes locekļu civiltiesiskā atbildība par AML/CFT noteikumu pārkāpumu” (referāta tēzes skatīt šeit, referāta prezentāciju skatīt šeit)

Šobrīd E.Novicāne ir Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes doktorante, zvērināta advokāte, Maksātnespējas procesa administratoru Disciplinārlietu komisijas locekle. Vadošā pētniece vairākos pētniecības projektos. Vairāku zinātnisko publikāciju autore un līdzautore. Pētniecības intereses: korporatīvā pārvaldība un valdes locekļa atbildība, maksātnespējas tiesības. Profesionālā specializācija: finanšu un banku tiesības, komerctiesības, restrukturizācija un maksātnespēja, tiesvedība.