Tradicionālās baznīcas Latvijā (I un II laika normatīvais regulējums, atzinumi un viedokļi)

Ebreji (jūdaisti)

Pirmais neatkarības laiks
Ebreju draudzes pirmā neatkarības laikā darbojas saskaņā ar likumu par biedrībām, savienībām un politiskām partijām (1923 – 1934), bet no 1934.gada pamatojoties uz likumu par reliģiskām apvienībām un to savienībām.

Mūsdienas
Latvijas Republikas un Rīgas ebreju reliģiskās draudzes  līgums (2004) – neparakstīts un spēkā neesošs
Latvijas Republikas un Rīgas ebreju reliģiskās draudzes  līgums (2006)
Rīkojums parakstīt Latvijas Republikas un Rīgas ebreju reliģiskās draudzes  līgumu (2006)
Rīgas ebreju reliģiskās draudzes likums (2007)

Metodisti

Latvijas Republikas un Latvijas Apvienotās Metodistu Baznīcas  līgums (2004)
Latvijas Apvienotās Metodistu Baznīcas likums (2007)

Septītās Dienas Adventisti

Pirmais neatkarības laiks
Noteikumi par septītās dienas adventistu draudzēm un likums par šo noteikumu atcelšanu (1928, 1936)

Mūsdienas
Latvijas Republikas un Septītās Dienas Adventistu Latvijas draudžu savienības līgums (2004)
Septītās Dienas Adventistu Latvijas draudžu savienības likums (2007)

Vecticībnieki

Pirmais neatkarības laiks
Likums par vecticībnieku draudzēm (1935)

Mūsdienas
Latvijas Republikas un Latvijas Vecticībnieku Pomoras  Baznīcas  līgums (2004)
Latvijas Vecticībnieku Pomoras Baznīcas likums (2007)

Baptisti

Pirmais neatkarības laiks
Noteikumi par baptistu draudzēm (1923, 1927, 1925)
Noteikumi par baptistu draudzēm (1930)

Mūsdienas
Latvijas Republikas un Latvijas Baptistu Draudžu Savienības līgums (2004)
Latvijas Baptistu Draudžu Savienības likums (2007)

Pareizticīgie

Pirmais neatkarības laiks
Noteikumi par Pareizticīgās Baznīcas stāvokli (1926)

Mūsdienas
Latvijas Republikas un Latvijas Pareizticīgās Baznīcas  līgums (2004)
Latvijas Pareizticīgās Baznīcas likums (2008)

Ev. luterāņi

Pirmais neatkarības laiks
Pārgrozījumi ev.-lut. Baznīcas likumos (1926)
Pārgrozījums ev.-lut. Baznīcas likumos (1927)
Noteikumi par evaņģēliskās luteriskās Baznīcas stāvokli (1928)
Likums par evaņģēlisko luterisko Baznīcu (1934) 

Mūsdienas
Latvijas Republikas un Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas  līgums (2004)
Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas likums  (2008)
Doma baznīcas un klostera ansambļa likums (2005)

Romas katoļi

Pirmais neatkarības laiks
Konkordats starp Svēto Krēslu un Latvijas valdību
 (1922)

Pārgrozījumi konkordātā  (1938)

Mūsdienas
Latvijas Republikas un Svētā Krēsla līgums (2002)
Fizisko un juridisko personu uzturēšanās kārtība Aglonas svētvietas aizsardzības zonā (1999)
Par starptautiskas nozīmes svētvietu Aglonā (1995)

 

Viedokļi, publikācijas un atzinumi

Par Latvijas valsts un baznīcas līgumiem, kas apstiprināmi ar likumu (E.Levits)
Atzinums par likumprojektiem par atsevišķu tradicionālo reliģisko konfesiju tiesisko statusu (J.Rudevskis)

Viedokļi, atzinumi saistībā ar Satversmes tiesas 2018.gada 26.aprīļa spriedumu  lietā Nr.2017-18-01:
Tiesas (J.Neimaņa) skaidrojumu par spriedumu skatīt šeit; Augstākās tiesas pieteikumu skatīt šeit; pieaicinātā Ringolda Baloža viedokli skatīt šeit; pieaicinātā Egila Levita viedokli skatīt šeit; Tieslietu ministrijas viedokli skatīt šeit; Saeimas viedokli skatīt šeit; Latvijas Pareizticīgās baznīcas viedokli skatīt šeit; LELB viedokli skatīt šeit; Rīgas pilsētas Kristīgo lietu padomes viedoklis skatīt šeit.