TZPI mērķi

 1. Pastāvīgi, kā arī sadarbojoties ar izglītības iestādēm, valstiskām un nevalstiskām zinātniskām institūcijām, juristu profesionālām organizācijām un apvienībām, veikt augsti kvalificētu zinātnisko pētniecību juridiskajā zinātnē;
 2. Pētīt ar dažādām tiesību apakšnozarēm saistītus tiesībpolitiskus  jautājumus;
 3. Sadarboties tiesību jautājumu pētīšanā un dalīties pētniecības rezultātos Biedrības biedru starpā un ar sabiedrību kopumā;
 4. Veicināt sabiedrībā un  Biedru vidū veselīgu nacionālu pašlepnumu, popularizējot Latvijas nacionālās tiesību sistēmas savdabību;
 5. Organizēt biedrības biedru zinātnisko pētījumu izdošanu un popularizēšanu;
 6. Sekmēt Biedrības atpazīstamību un veicināt Biedrības reputāciju;
 7. Rīkot zinātniskas konferences, seminārus, gatavot un pasūtīt atzinumus par dažādiem tiesību un Latvijas pilsoniskai sabiedrībai aktuāliem jautājumiem;
 8. Veicināt, lietpratēju un ekspertu diskusijas par dažādiem tiesībpolitiskiem jautājumiem, kuru rezultātā censties nonākt pie izpratnes par valdošo viedokli profesionāļu lokā;
 9. Pārstāvēt biedrības un  biedru intereses valsts un pašvaldību institūcijās, nacionālajās un starptautiskajās institūcijās;
 10. Iespēju robežās ņemt dalību normatīvo aktu pilnveidošanā un izstrādē;
 11. Iesaistīties valsts izglītības un sistēmas un zinātnes politikas veidošanā.”

Statūtu grozījumi apstiprināti ar  Uzņēmumu reģistra funkciju izpildes departamenta  Rīgas reģiona nevalstisko organizāciju un masu informācijas līdzekļu reģistrācijas nodaļas valsts notāres L.Strodes  2019.gada 18.decembra lēmumu Nr. 6-24/149650