Satversmes tiesa pieņem spriedumu lietā ņemot vērā TZPI viedokli

Satversmes tiesa 2020. gada 15. maijā pieņēma spriedumu lietā Nr. 2019-17-05 “Par vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra 2019. gada 25. aprīļa rīkojuma Nr. 12/59 “Par Ikšķiles novada iedzīvotāju aptaujas “Ikšķiles novada balsojums” nolikuma darbības apturēšanu” atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 101. pantam un Eiropas vietējo pašvaldību hartas 5. pantam”. Spriedumu gatavojot ir ņemts vērā Tiesību zinātņu pētniecības institūta viedoklis attiecībā par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra rīkojumu.

Tiesa piekrita TZPI viedoklim par to, ka Ikšķiles novada iedzīvotāju viedokļa noskaidrošana par šo novadu kā patstāvīgu administratīvo teritoriju ietilpst pašvaldības kompetencē un ministram nebija tiesību apturēt aptaujas nolikuma darbību, ciktāl tas attiecās uz Ikšķiles novada iedzīvotāju aptaujas organizēšanu, kamdēļ apstrīdētais rīkojums neatbilst Satversmes 1. pantā ietvertajam tiesiskuma principam.

Pilns spriedums lasāms Satversmes tiesas mājaslapā (skatīt šeit), TZPI viedoklis atspoguļots sprieduma 10. un 15.punktā.

Comments are closed.