Autortiesības

Tiesību zinātņu pētniecības instiūts ar izdevēja un autoru atļauju šajā mājaslapā ir publicējis sekojošu grāmatu fragmentus (fragmentus skatīt mājaslapas sadaļās)

Satversmes komentāri I, VI un VII, VIII nodaļa

Konstitucionālās tiesības. Papildināts un pārstrādāts izdevums. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2014. – 488. lpp. (Jānis Pleps, Edgars Pastars, Ilze plakane)

Konstitucionālās tiesības. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2004. – 732. lpp. (Jānis Pleps, Edgars Pastars, Ilze plakane)

Konstitucionālās sūdzības teorija un prakse Latvijā.  Rīga : Latvijas Vēstnesis, 2009. – 280 lpp. (Anita Rodiņa)

Balodis R. Baznīcu tiesības. Rīga: Reliģijas brīvības asociācija, 2002, 728.lpp.