VIII nodaļa

 

Grām.: Latvijas Republikas Satversmes komentāri. VIII nodaļa. Cilvēka pamattiesības. Sagatavojis autoru kolektīvs prof. R.Baloža zinātniskā vadībā.
Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2011.

VIII nodaļa


91. pants (E. Levits)
99. pants (R. Balodis)

100. pants (A. Kučs)
108. pants (A. Kovaļevska)