I nodaļa

Grām.: Latvijas Republikas Satversmes komentāti. Ievads. I nodaļa. Vispārējie noteikumi. Autoru kolektīvs prof. R. Baloža zinātniskā vadībā.
Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2014 – 432.lpp

I nodala vaks

Ievads (R. Balodis)