Par reliģisko organizāciju normatīvo regulējumu Latvijā

Satversmes zinātniskie komentāri: Satversmes 99.pants Ikvienam ir tiesības uz domas, apziņas un reliģiskās pārliecības brīvību. Baznīca ir atdalīta no valsts (2011) skatīt šeit.

Pirmais neatkarības laiks

Likums par biedrībām, savienībām un politiskām partijām (1923.g.)
Likums par reliģiskām apvienībām un to savienībām (1934.g.)

Atsevišķi likumi par tradicionālām baznīcām:
Septītās dienas adventisti 1928.g.; 1936.g. skatīt šeit;
Vecticībnieki 1935.g. skatīt šeit;
Baptisti 1923.g.; 1925.g.; 1927.g. skatīt šeit; 1930.g. skatīt šeit;
Pareizticīgie 1926.g. skatīt šeit;
Ev.luterāņi 1926.g. skatīt šeit; 1927.g. skatīt šeit; 1928.g. skatīt šeit; 1934.g. skatīt šeit;
Romas katoļi 1922.g. skatīt šeit; 1938.g. skatīt šeit;
Ebreji (jūdaisti) 1923.g. skatīt šeit; 1934.g. skatīt šeit.

Mūsdienas

Likums “Par reliģiskām organizācijām” (1990)
Par īpašumu atdošanu reliģiskajām organizācijām (1992)

Reliģisko organizāciju likums (1995)
Likums par Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistru (1990)
Noteikumi par kapelānu dienestu

Starptautisks līgums:
Latvijas Republikas un Svētā Krēsla līgums (2002)

Atsevišķi likumi par tradicionālām baznīcām:
Septītās dienas adventisti 2007.g. skatīt šeit;
Vecticībnieki 2007.g. skatīt šeit;
Baptisti 2007.g. skatīt šeit;
Pareizticīgie 2008.g. skatīt šeit;
Ev.luterāņi 2008.g. skatīt šeit;
Metodisti 2007.g. skatīt šeit;
Ebreji (jūdaisti) 2008.g. skatīt šeit.

Satversmes tiesas nolēmumi

1.Satversmes tiesas 2002.gada 11.novembra lēmums par tiesvedības izbeigšanu lietā Nr.2002-07-01
2.Satversmes tiesas 2009.gada 10.novembra lēmums par tiesvedības izbeigšanu lietā Nr. 2009-13-0106
3.Satversmes tiesas 2011.gada 18.marta spriedums lietā Nr.2010-50-03 ’’Cietuma kreļļu lieta’’
4.Satversmes tiesas 2018.gada 26.aprīļa spriedums lietā Nr.2017-18-01 ’’Vienas baznīcas 1 konfesijā lieta’’

Valdības ziņojums par aizliegumu valkāt musulmaņu lakatus

Informatīvais ziņojums “Par iespēju ieviest aizliegumu sabiedriskās vietās nēsāt seju aizsedzošu apģērbu”