Sekcijas Nr.2. “Banku sektora attīstība un izaicinājumi: digitalizācija, regulatīvā vide un globālie riski” referātu temati un tēzes

Mg.iur. Guna Paidere, Uzņēmumu reģistra galvenā valsts notāre – “Patieso labuma guvēju reģistru loma bankām, iepazīstot savus klientus” (referāta tēzes skatīt šeit, referāta prezentāciju skatīt šeit)

Pašlaik G.Paidere ir Uzņēmumu reģistra galvenā valsts notāre. Uzņēmumu reģistrā strādā kopš 2007.gada. Šajā laikā pārziņā ir bijuši jautājumi gan par Uzņēmumu reģistra darbību reglamentējošo normatīvo aktu pilnveidošanu, gan pakalpojumu digitalizācija un IKT jomas koordinēšana. Pārstāv iestādi Eiropas Biznesa reģistru asociācijas rīkotajās darba grupās saistībā ar uzņēmējdarbības vides digitalizāciju un uzņēmumu reģistru datu atvēršanu.

Dr.oec., docents Andris Fomins, Dr.oec., docents Aivars Spilbergs, lektors Māris Krastiņš Banku augstskola – ”Bezdarba ietekme uz aizņēmēja individuālo kredītrisku Latvijā” (referāta tēzes skatīt šeit)

Šobrīd A.Fomins ir Banku augstskolas docents, studiju programmas “Finanšu pārvaldības informācijas sistēmas” direktors. No 2000. gada līdz 2013.gadam strādājis banku nozarē no kuriem deviņus gadus vadījis Hipotēku bankas filiāli.  Bijis SIA “Hipolīzings” valdes loceklis (2009 – 2012). Aktuālās pētniecības intereses ietver banku pakalpojumu transformāciju un kreditēšanas problēmas banku sektorā.

Šobrīd A.Spilbergs ir Banku augstskolas Ekonomikas un finanšu katedras vadītājs. Global lending conferences Padomes loceklis.  No 1995.gada līdz 2019. gadam strādājis banku sektorā, vairāk kā divdesmit gadu vadot risku vadības un kontroles struktūrvienības SEB bankā. Aktuālās pētniecības intereses saistītas ar kredītriska novērtēšanu un pārvaldību, inovāciju vadību, kā arī digitālo tehnoloģiju ietekmi uz kompetenču pārvaldību finanšu sektorā.

Dr.iur., Jānis Grasis Banku augstskolas docents – “Patiesā labuma guvēja izpratnes attīstība Latvijas komercbanku sektorā (1990-2020)” (referāta tēzes skatīt šeit)

Šobrīd J.Grasis ir Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes pro-dekāns un vadošais pētnieks, Banku augstskolas asociētais profesors. Latvijas Zinātnes padomes eksperts, biznesa augstskolas “Turība” un apvienotās RSU,  biznesa augstskolas “Turība” un Daugavpils Universitātes Juridiskās zinātnes promocijas padomes loceklis. Darbojas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra konsultatīvajā padomē. Iepriekš praktiskā darba pieredze gan valsts sektorā (Valsts ieņēmumu dienestā), gan komercbanku sektorā – strādājis AS “Saules banka”, AS “Ŗietumu banka” un AS “Komerbanka “Baltikums”. Akadēmiskais darbs tika uzsākts Banku augstskolā 2003.gadā. Specializējies starptautiskajās publiskajās un privātajās tiesībās, trastu tiesībās. 

Mg.iur., Tatjana Jukna Rīgas Stradiņa Universitātes Juridiskās fakultātes pasniedzēja – “Repo darījumu transformācija tehnoloģiju un normatīva regulējuma ietekmē” (referāta tēzes skatīt šeit)

Dr.sc.admin. Jekaterina Kuzmina Banku augstskolas docente – “Eiropas komercbankas COVID-19 laikā” (referātu tēzes skatīt šeit)

Šobrīd J.Kuzmina ir docētāja Banku augstskolā un  DAAD Alumni Verein Lettland valdes locekle. Ilggadīga darba pieredze finanšu un investīciju jomā Latvijā un Vācijā. Autore monogrāfijai: “Usage of Risk Measures in Management of Investment Portfolios” (LAP; 2012). Vairāku zinātnisko publikāciju autore un līdzautore finanšu jomā. Pētniecības intereses: risku vadība, investīcijas un ieguldījumu stratēģijas, korporatīvā sociāla atbildība.

Asoc. prof., Dr.iur. Aldis Lieljuksis Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes – “Aktuālās problēmas starptautisko sankciju īstenošanā kredītiestādēs un finanšu institūcijās” (referāta tēzes skatīt šeit)

Šobrīd A.Lieljuksis ir Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes asociētais profesors un zvērināts advokāts. Atvaļināts ģenerālis. Bijušais Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs, Valsts policijas priekšnieks, Kontroles dienesta (tagad Finanšu izlūkošanas dienesta) priekšnieka vietnieks. Galvenie pēdējo gadu pētījumi, kā arī dalība zinātniskās konferencēs un apmācību projektos saistās ar ārstniecības personu un pacientu atbildību, operatīvās darbības pasākumu un speciālo izmeklēšanas darbību piemērošanu, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un korupcijas apkarošanas problemātiku. Turklāt veikta Latvijas tiesību sargājošo iestāžu izveides un attīstības vēsturiskās attīstības izpēte Nacionālai enciklopēdijai “Latvija”, kā arī sniegti atzinumi Satversmes tiesai pieaicinātās personas statusā.

Prof., Dr.sc.admin. Inese Mavļutova, Mārcis Ozoliņš Banku augstskola – ”Ārējās vides faktoru un ģeopolitisko notikumu ietekme uz kredītiestāžu finanšu plānošanu” (referāta tēzes skatīt šeit)

Šobrīd I.Mavļutova ir Banku augstskolas profesore un vadošā pētniece, Latvijas Zinātnes padomes eksperte Ekonomikas un uzņēmējdarbības zinātnēs. Banku Augstskolas zinātniskās padomes locekle. Pēc M. Lomonosova Maskavas Valsts universitātes beigšanas un Ekonomikas zinātņu grāda iegūšanas  ilgstoši darbojās gan akadēmiskajā, gan praktiskajā biznesa konsultāciju un organizācijas jomā. Starptautiski atzīto zinātnisko žurnālu redkolēģijas locekle, divu monogrāfiju un vairāk nekā 80 zinātnisko rakstu autoru par finansēm un vadību.

Mag.oec. Tatjana Mavrenko Banku augstskola docente – ‘Krājaizdevu sabiedrības kā alternatīvas bankām” (referāta tēzes skatīt šeit)

T.Mavrenko ir Banku augstskolas dubultdiplomu studiju programmu direktore un Ekonomikas un finanšu katedras docente. Iepriekšējā darba pieredze bija saistīta ar mikrofinansēšanas un finanšu kooperācijas attīstību Latvijā, uzņēmuma finanšu vadību un grāmatvedību. Ir doktora grāda pretendente ekonomikā ar padziļināto pētniecības interesi mikrofinansēšanā.

Andris Nātriņš Banku augstskolas prorektors – “Regulatīvās vides izaicinājumi un digitālās transformācijas iespējas banku konkurētspējas aspektā” (referāta tēzes skatīt šeit)

Šobrīd A.Nātriņš ir Banku augstskolas rektora vietas izpildītājs, prorektors. Banku augstskolā vada pētniecības un attīstības procesus, Finanšu pakalpojumu sektora attīstības un atbilstības kompetences laboratoriju un nodibinājumu “Banku augstskolas fonds”. Ir VAS “Latvijas Pasts” padomes loceklis. Biedrības “Latvijas Formula 2050” izveidotājs un valdes loceklis. No 1994.gada līdz 2006.gadam darbojies banku sektorā, tostarp bijis AS “Latvijas Krājbanka” valdes priekšsēdētājs (2003-2006). Aktuālā pētniecības interese saistīta ar digitālo transformāciju finanšu sektorā, vadot un kā pētniekam piedaloties Banku augstskolas pētniecības grantu projektos par digitālo tehnoloģiju ietekmi uz kompetenču pārvaldību finanšu sektorā (no 2018.).

Prof., Dr.oec. Inna Romānova, Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes zinātņu prodekāne, Prof., Dr.oec. Ramona Rupeika-Apoga, Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja – “FinTech Latvijā” (referāta tēzes skatīt šeit)

Šobrīd I.Romānova ir Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes prodekāne un profesionālās maģistra studiju programmas finansēs direktore. Latvijas Zinātnes padomes eksperte ekonomikas un uzņēmējdarbības nozarē. Vairāku starptautisku žurnālu redkolēģijas locekle. Vairāk kā 20 zinātnisku publikāciju autore ekonomikas un uzņēmējdarbības jomā. Specializējusies finanšu sektora attīstības un uzņēmējdarbības finanšu jomā.

R.Rupeiga – Apoga ir vairāku starptautisko zinātnisko žurnālu redaktore: European Research Studies Journal, International Journal of Economics & Business Administration, Journal of Applied Economics and Business un Journal of Finance and Financial Law. 20 gadu pedagoģiskā pieredze Latvijas un Eiropas augstākās izglītības iestādēs. Vairāk kā 50 zinātnisku publikāciju autors finanšu jomā. Latvijas Zinātnes padomes  eksperte ekonomikas un vadības zinātnes nozarē. 

Prof., Dr.oec. Ramona Rupeika-Apoga Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja, Prof., Dr.oec. Inna Romānova, Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes zinātņu prodekāne, – “Bankas stabilitāti ietekmējošie faktori” (referāta tēzes skatīt šeit)

Šobrīd I.Romānova ir Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes prodekāne un profesionālās maģistra studiju programmas finansēs direktore. Latvijas Zinātnes padomes eksperte ekonomikas un uzņēmējdarbības nozarē. Vairāku starptautisku žurnālu redkolēģijas locekle. Vairāk kā 20 zinātnisku publikāciju autore ekonomikas un uzņēmējdarbības jomā. Specializējusies finanšu sektora attīstības un uzņēmējdarbības finanšu jomā.

R.Rupeiga – Apoga ir vairāku starptautisko zinātnisko žurnālu redaktore: European Research Studies Journal, International Journal of Economics & Business Administration, Journal of Applied Economics and Business un Journal of Finance and Financial Law. 20 gadu pedagoģiskā pieredze Latvijas un Eiropas augstākās izglītības iestādēs. Vairāk kā 50 zinātnisku publikāciju autors finanšu jomā. Latvijas Zinātnes padomes  eksperte ekonomikas un vadības zinātnes nozarē. 

Dr.oec. Aivars Spilbergs Banku Augstskolas rektors, docents – “Banku risku pārvaldības prioritātes mainīgajā pasaulē” (referāta tēzes skatīt šeit)

Šobrīd A.Spilbergs ir Banku augstskolas Ekonomikas un finanšu katedras vadītājs. Global lending conferences Padomes loceklis.  No 1995.gada līdz 2019. gadam strādājis banku sektorā, vairāk kā divdesmit gadu vadot risku vadības un kontroles struktūrvienības SEB bankā. Aktuālās pētniecības intereses saistītas ar kredītriska novērtēšanu un pārvaldību, inovāciju vadību, kā arī digitālo tehnoloģiju ietekmi uz kompetenču pārvaldību finanšu sektorā.